Ajutor Social

Adăpost pentru oamenii străzii

Adăposturile pentru oamenii străzii sunt centre de asistență socială destinate persoanelor fără locuință. În funcție de specificul acestora, adăposturile pot oferi cazare pe timp de zi și/sau pe timp de noapte, hrană, asistență medicală. Adăposturile sunt susținute de primării sau organizații nonprofit. Condițiile fiecărui adăpost diferă de la un oraș la altul.

Adăposturile nu oferă bani, dar oferă un adăpost și servicii sociale de suport.

Oferiți posibilitatea persoanelor fără adăpost să își îmbunătățească viața!

Acestea sunt câteva căi prin care puteți contribui:

• Donații

• Implică-te prin compania ta

• Fii voluntar

Orice puteți oferi poate ajuta o persoană fără adăpost să scape de cercul vicios generat de lipsa de locuință!

Centrul de Urgenţă pentru Persoanele fără adăpost

Centrul a fost înființat în cadrul Programului de interes național „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgență” al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Proiectul Centrul de Urgență “Șansa”, a răspuns la nevoia locală de asigurare a unui adăpost în regim de urgență pentru populația vulnerabilă din municipiu. În rândul grupurilor vulnerabile cu prioritate, au fost incluse: persoane adulte cu vârsta minimă de 18 ani, fără adăpost, familii evacuate din locuințe ca urmare a aplicării legislației privind retrocedările imobilelor naționalizate, vârstnici abandonați de propriile familii, tineri externați din centre de plasament, persoanele care au pierdut locuința din diverse motive. Centrul a fost extins până în prezent la capacitatea de 100 locuri.

Responsabili elaborare/management proiect: Subașu Adrian – Director Centru, Palade Viorica – Director Direcția Administrație Publică Locală, Alupoaie Mihaela, Pana Alina, Paun Cosmin, Bogdan Ardean.

Centrul de urgență este un serviciu social complex, specializat, pentru persoane adulte aflate în situații de dificultate extremă – fără locuință, locuiesc în stradă, parcuri, piețe, scări de bloc, canalizări sau locuințe improvizate, clădiri dezafectate, aflate în situație de nevoie socială.

Beneficiari

În categoria persoane fără adăpost intră persoanele dependente de stradă, afectate fizic și psihic, deprofesionalizate, fără șanse de inserție socio-profesională, private de locuință pe un timp relativ îndelungat, fără locuri de muncă, sau care au calificare și șanse de reinserție socio – profesională. Alte categorii de beneficiari: femei supuse violenței domestice, femei ajunse în stradă după evacuarea din locuințe, tineri proveniți din stradă, externați din centre de plasament neincluși într-o formă de plasament sau protecție socială.

Servicii acordate:

Primire și găzduire pe perioadă nedeterminată,
asistență medicală și îngrijire,
servicii socio-medicale – terapie de recuperare neuromotorie (kinetoterapie),
consiliere juridică,
consiliere socială,
 asistență paliativă.

Servicii sociale de zi furnizate : hrană – o masă caldă pe zi sau după caz, hrană rece oferită de Cantina de Ajutor Social; asistență medicală primară; control medical general, servicii de infirmerie; igienă corporală; consiliere socială, psihologică și juridică în vederea dobândirii drepturilor cuvenite și a reintegrării sociale; ergoterapie.

Servicii sociale de noapte furnizate: cazare pentru o perioadă maximă de 30 de zile calendaristice care poate fi prelungită până la 90 zile, în urma evaluării cazului și în limita locurilor disponibile. Activitățile derulate vizează asistența socială și sprijin pentru satisfacerea nevoilor primare, prevenirea marginalizării sociale și redobândirii capacităților de viață independentă.

Procedura de acces la serviciile centrului

Criterii de selecție a beneficiarilor – persoane fără adăpost:

persoane cu vârsta peste 18 ani, ajunse în stradă din diverse cauze, fără locuință, care trăiesc în stradă, parcuri, piețe, scări de bloc, locuințe improvizate, clădiri dezafectate sau aflați în unități sanitare până la clarificarea situației acestora și se află în situație de nevoie din punct de vedere socio-psiho-medical sau juridic.

• tineri cu vârsta peste 18 ani, proveniți din rândurile copiilor străzii;

• tineri sau persoane adulte, fără adăpost care au domiciliul legal pe raza municipiului Galați, indiferent de sex, etnie, religie, care solicită serviciile oferite de centru sau ale căror situații sunt semnalate de alte persoane sau instituții;

Documente necesare:

cerere tip;
fișă de evaluare individuală;
anchetă socială completată în mod obligatoriu cu informații culese din mediul de relație și de habitație;
actele de identitate sau alte dovezi privind identitatea;
raportul medical individual și avizul medicului;
dovezi privind veniturile realizate;
angajament individual de plată, după caz;
angajament de bună purtare;
alte acte solicitate după specificul fiecărui caz, în funcție de relevanța lor în cadrul dosarului.

Documente consultative:

Criterii de selecție
Cerere internare
Fișa de evaluare
Referat de anchetă socială
Chestionar de satisfacție beneficiari
Regulament de ordine interioară

Internet
Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne