Cultură

Iluminismul românesc

Școala Ardeleană

Școala Ardeleană – expresie a iluminismului românesc.

Cel dintâi nucleu iluminist din cultura română l-a constituit Școala Ardeleană, mișcarea intelectualității din Transilvania de la sfârșitul secolului al optsprezecelea și începutul secolului al nouăsprezecelea, apărută ca urmare a excluderii românilor din viața social-politică conform actului cunoscut sub numele de «Unio trium nationum»  în 1437.

Programul politic al mișcării este sintetizat în memoriul din 1791, «Supplex libellus valachorum Transsilvaniae» trimis împăratului Leopold 2, prin care se cerea recunoașterea românilor din Transilvania ca națiune egală în drepturi cu celelalte ce intrau în componența Imperiului Habsburgic.

Preluând esența iluminismului european, reprezentanții Școlii Ardelene au așezat la temelia programului lor de luptă principiile de egalitate și libertate, de suveranitate a poporului, pe temeiul ideii dreptului național și al contractului social.

Acțiunea politică și culturală a Școlii Ardelene este îndrumată de operele istorice și filologice ale lui Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior și Ion Budai-Deleanu. Toți patru au făcut studii teologice, filozofice și de drept canonic la Roma și Viena, și au fost minți strălucite, erudiți, savanți de talie europeană, poligloți.

În ansamblu, activitatea Școlii Ardelene cunoaște două direcții fundamentale:

  • Prima, socio-culturală, este în strânsă legătură cu esența mișcării iluministe și urmărea emanciparea oamenilor prin educație și cultură. În acest scop, se dezvoltă și se organizează învățământul în limba română. Gheorghe Șincai, ca director al școlilor române, înființează 300 de școli; se tipăresc manuale școlare, cărți de popularizare științifică, calendare și cărți populare.
  • Cealaltă direcție este erudită și cuprinde numeroasele tratate de istorie și filologie. Cele mai importante dintre acestea sunt: «Istoria și lucrurile, și întâmplările românilor” de Samuil Micu, «Cronica românilor și a mai multor neamuri» de Gheorghe Șincai, «Istoria pentru începutul românilor în Dacia» de Petru Maior, «Elementa linguae daco-romanae sive valachicae» de Samuil Micu și Gheorghe Șincai, «Disertație pentru începutul limbii române» de Petru Maior și «Lexiconul de la Buda», primul dicționar etimologic al limbii române.

Studiilor de istorie li se acordă un interes deosebit, mai ales procesului de formare al poporului român, contestându-se afirmațiilor tendențioase ale celor care au falsificat istoria pentru a justifica inechitatea care se făcea românilor. Reprezentanții Școlii Ardelene au adus argumente istorice, filologice și demografice privind originea latină a limbii și poporului român, continuitatea și unitatea sa etnică, punându-se astfel bazele lingvisticii românești.

Aportul Școlii Ardelene la dezvoltarea limbii este la fel de prețios. În această epocă s-a pus problema adoptării alfabetului latin în locul celui chirilic, a fixării normelor gramaticale ale limbii, a îmbogățirii vocabularului cu neologisme luate din limbile romanice.

Reprezentanții Școlii Ardelene au fost mai ales istorici și filologi, ei nu pot fi însă socotiți scriitori.

Totuși, Școala Ardeleană are marele merit de a fi creat un mediu favorabil literaturii, în mijlocul căruia Ion Budai-Deleanu, cel dintâi mare poet român de talie europeană, a creat «Ţiganiada». Opera este o sinteze artistică a ideilor iluministe ale epocii și reprezintă prima demonstrație de valoare a posibilităților poetice ale limbii române, fiind sub acest aspect o neașteptată capodoperă.

Iluminismul Școlii Ardelene reprezintă prima etapă de modernizare a culturii noastre, înscriindu-se în felul acesta, prin aspectele lui specifice, în iluminismul european.

Iluminismul caracterizează pe plan ideologic și cultural secolul al optsprezecelea. Adepții săi pun un accent deosebit pe cunoașterea științifică, iar mișcarea își manifestă un puternic accent laic, anticlerical. Iluminismul preconizează emanciparea poporului prin cultură și acordă un interes deosebit ei, prin școli și lucrări de popularizare. Se pun în circulație concepte ca: egalitatea și dreptul natural, suveranitatea poporului, sistem de guvernare prin republică.

Asociația transilvană pentru literatură și cultură a poporului român, ASTRA, cum i s-a spus în mod curent, a fost înființată la 23 octombrie 1861 la Sibiu, de către «inteligențiile românești ardelene», cum erau numiți intelectualii vremii.

Internet Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne